ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли!

Благодарим ви, че използвате нашите Софтуерни продукти.

С инсталирането, копирането или използването по друг начин на нашия Софутер Вие приемате тези Общи условия. Моля, прочетете ги внимателно.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. Пази Детето! (http://www.pazideteto.com е уебсайт - виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на Проекти.БГ ООД, който дава възможност за закупуване, изтегляне и инсталиране на софтуерния продукт „Пази Детето”, предмет на настоящите Общи условия.
 2. Софтуерния продукт Пази Детето! е програмен код, който е разработен от Проекти.БГ с търговска цел, потребителите закупуват, инсталират и ползват върху своя компютър.
 3. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 4. Потребител е всяко лице, което ползва Софтуерния продукт, предоставяни посредством proekti.bg и/или pazideteto.com. Това е лицето, което инсталира Софтуера и получава информацията, събрана чрез него.
 5. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.


Чл. 2. Предмет

 1. Проекти.БГ ООД предоставя на Потребителите безплатно или срещу възнаграждение Софтуерния продукт Пази Детето! при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия
 2. Предоставянето на Софтуерен продукт не обхваща осигуряване на компютърно или друго техническо оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Проекти.БГ ООД не носи отговорност, ако Абонатът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Проекти.БГ (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.
 3. В процедурата по инсталиране на Софтуера, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Проекти.БГ ООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Проекти.БГ ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребител и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес http://www.pazideteto.info/ObshtiUslovia.html по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

 

Чл. 3. Собственост и данни

 1. С приемането на тези Общи условия, Потребителят декларира и изрично гарантира, че ще ползва софтуера върху компютър, който е фактологично, експлицитно и доказуемо НЕГОВА СОБСТВЕНОСТ. При инсталиране на Софтуера, върху компютър, собственост на трето лице, с цел Злоумишлени действия, Потребителят сам носи цялата отговорност за евентуални причинени вреди и извършени престъпления.
 2. Данните, които се предават чрез софтуера се взимат от компютъра на потребителя и се пращат отново до Потребителя. Уебсайтът и създателите на софтуера нямат достъп и не съхраняват данни или копия от данни, цялата или части от пренасяната информация.
 3. Проекти.БГ ООД не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Проекти. БГ ООД не събира, не съхранява и не използва никака информация за Потребителя като например име, фамилия, дата на раждане, пола религиозна и етническа принадлежност и т.н.
  1. Проекти.БГ няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при ползването на Софтуера, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Софтуера или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него файлове.

 

Чл. 4. Цели

 1. С приемането на тези Общи условия Потребителят декларира и изрично гарантира, че ще достъпва събраната информация единствено с цел опазване на Живота и Здравето на СВОЕТО ДЕТЕ, чрез превенция по отношение на опасностите в Интернет пространството. Всяка друга употреба на Софтуера може да накърни права на трети лица, за което Потребителя може да носи отговорност.

 

Чл. 5.  Задължения на Потребителя

 1. Потребителят се задължава при ползуване на Софтуера да не зарежда, съхранява, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, файлове, съобщения, както и всякакви други материали:
 • а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 • г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение;
 • д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
 • е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 • з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

 

 1. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Нет Инфо Услуги:
 • а. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • б. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • в. да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • г. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

Чл. 6. Освобождаване от отговорност

 1. Проекти.БГ няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Проекти.БГ ООД не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Проекти.БГ умишлено или при проявена груба небрежност.
 2. Проекти.БГ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
 3. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира, не достъпва и не променя предаваната информация, Проекти.БГ не отговаря за съдържанието на предаваната посредством Софтуера информация, както и за дейността на Потребителя.
 4. Проекти.БГ ООД не носи отговорност за съдържанието на съхраняваната информация от Потребител и за противоправните действия, извършени в следствие на употребата на Софтуера, както и за произтеклите за други лица вреди при достъпа или използването на тази информация, предоставена им от Потребителя.
 5. Проекти.БГ не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 6. Проекти.БГ ООД не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Софтуера, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Софтуера.
 7. Страните приемат, че Проекти.БГ не носи отговорност за нанесени от Потребителя на трети лица вреди, загуби или пропуснати ползи, материални щети (директни, индиректни или последващи), имуществени повреди или разходи от всякакъв вид, подготовка, склоняване, съучастничество или извършване на престъпления, както и за всякакви други противоправни действия от страна на Потребителя
 8. Потребителят е длъжен да обезщети Проекти.БГ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с информация и материали, които Потребителят е използвал със злоумишлени действия или е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на Софтуера в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 9. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Проекти.БГ за всички вреди, причинени вследствие ползване на Софтуера от трети лица, на които последният е предоставил достъпа си в нарушение на настоящите Общи условия.

 

Затвори

Софтуер за следене и защита на Вашето дете в Интернет

Мислите ли, че детето Ви е защитено в Интернет. Освен безбройните сайтове с порнографско съдържание, на които може да попадне, в световната мрежа истинската опасност са хората. Скрити зад анонимност, преправени и безнаказани, интернет пространството е населено и с педофили, измамници, дилъри на дрога.

Детето Ви не подозира за опасностите, защитете го Вие. Знайте какво прави детето ви през многобройните часове прекарани пред компютъра. Инсталирайте му специалния софтуер за следене Пази детето!

Пази Детето е Keylogger (кийлогър) - софтуерът се инсталира
на домашния компютър и остава да работи скрито, като
започва да записва всеки натиснат клавиш. В края на
деня изпраща събрания текст на електронната поща
на родителя.

download demo

Предоставяме ви безплатна версия за 14 дни, през които можете да тествате софтуера.

Платената версия няма ограничение в срока, през които може да се използва.

Цена: 15,00 лв.


купи с EasyPay
купи с ePay.bg


Примерен log файл.

ВНИМАНИЕ!

Ако се натъкнете на подозрително поведение, заплахи, измами, злоупотреби и т.н. не се колебайте, незабавно се свържете с МВР – ГДБОП – Отдел борба с компютърните престъпления: http://www.cybercrime.bg/bg.
Подайте сигнал!

Какво прави софтуерът?

 • Записва всеки натиснат клавиш на клавиатурата
 • Ежедневно изпраща набрания текст на Вашия емейл.
 • Следи за думи, които могат да представляват опасност:
  секс, порно, батко, дрога, купон, амфети, и т.н.
 • Остава скрит

ПРЕДИМСТВА

 • На български език
 • Лесен за инсталиране от родителя
 • Без излишни функции
 • Остава незабелязан за детето

Не е нужно да узнавате всички тайни на детето си. Можете да въведете списък от думи, за които софтуерът да следи и да преглеждате текста само ако те се срещат.